Математички игри 1

120.00 ден

Оваа книга ќе им помогне на децата при:

– Развој на когнитивните способности и вештини; разбирање дека секоја ситуација може да се решава чекор по чекор за да се дојде до целосната слика.

– Развој на функционалните вештини, како планирање, користење техники и стратегии во решавањето на проблемските ситуации.

– Развој на фината моторика, сензорните вештини и координацијата око-рака.

– Поттикнување на самодовербата, креативноста и фантазијата.

– Градење чувство за тимска работа: споделување идеи, почитување на туѓото мислење, критичко и самокритичко размислување, потреба да се даде или да се побара помош.